Doplňující informace k přijímacímu řízení pro cizince

Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (dále jen „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2024/2025 promíjí na žádost jednotná zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. Společně s žádostí uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona promine přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem.

Podmínkou pro přijetí uchazeče s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. je úspěšné vykonání rozhovoru nahrazujícího jednotnou zkoušku z českého jazyka.

Rozhovor nahrazující jednotnou zkoušku z českého jazyka

  • probíhá ústně před komisí, výhradně v českém jazyce,
  • vede zkoušející srozumitelně, klidně a pomalu, používá krátké jednoduché věty a jasné instrukce,
  • se skládá ze tří částí:
    • řízený rozhovor,
    • čtení s porozuměním,
    • popis obrázku s využitím dané slovní zásoby,

každá část je hodnocena 5 body, přičemž uchazeč může získat celkem 15 bodů, hranice úspěšnosti je 8 bodů včetně, v každé části musí uchazeč získat alespoň jeden bod.

Čas na přípravu je stanoven na 15 minut, čas na rozhovor na 15 minut.

 

Pro výsledek přijímacího řízení se použije tzv. redukované pořadí. Redukované pořadí je pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku testu z matematiky. Formálně tak uchazeč cizinec získá pro celkové hodnocení takové bodové hodnocení přijímacích testů, které odpovídá pořadovému číslu jeho umístění v redukovaném pořadí.