Školská rada

Školská rada je nástrojem pro rodiče, žáky a učitele, aby se mohli podílet na správě školy.

Členové rady


Jaroslav Burda
Marcel Faul
David Kraus
Markéta Šejdová
Břetislav Tůma
Lenka Vojtková

Agenda školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a
 • navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství a dalším orgánům státní zprávy
 • funkční období členů školské rady je tři roky
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy

Více informací o Školské radě najdete ve Školském zákoně na stránkách MŠMT.