Školní poradenské pracoviště

Jsme tu pro tebe, když máš nějaký problém ve škole, s učením, nebo potřebuješ pomoc a radu.

Výchovný poradce

medailonek Borovička

Mgr. Roman Borovička


Můžeš se na mě obrátit s radou ohledně tvé kariéry, když se ti ve škole nedaří, nebo máš ty či tví spolužáci nějaké problémy.

Kontakt

E-mail: borovicka@kolofikopava.cz
Telefon: +420 555 538 143
Mobil: +420 733 695 399

Kdy přijít:
Úterý 10:30–11:30


Další konzultační hodiny lze domluvit dle potřeby.

Metodik prevence

medailonek Gřondil

Ing. Lukáš Gřondil


Obrať se na mě, jestli potřebuješ poradit, pomoci, nebo se ti zdá, že se v tvém okolí děje něco, co není v pořádku.

Kontakt

E-mail: grondil@kolofikopava.cz
Telefon: +420 555 538 157
Mobil: +420 603 358 159

Kdy přijít:
Středa 14:30–15:30


Další konzultační hodiny lze domluvit dle potřeby.
 • zaměřuje se na pomoc při vyhledávání žáků, kteří potřebují zvláštní pozornost ve vzdělávání
 • připravuje návrhy další péče o tyto žáky,
 • zajišťuje podmínky pro integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami,
 • zprostředkovává ostatním pracovníkům školy nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, metodickou pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod.,
 • snaží se předcházet a případně řešit výchovné obtíže žáků, vytvářet systém včasné identifikace žáků s výukovými potížemi a strategii pro jejich prevenci.
 • působí především v oblasti prevence rizikového chování žáků,
 • zajišťuje intervence v krizových situacích (úrazy, úmrtí blízkých,…),
 • metodicky vede činnost ostatních učitelů v oblasti rizikových projevů chování žáků,
 • v případě výskytu těchto jevů se podílí na intervenci a následné péči,
 • sleduje žáky s rizikovým chováním,
 • spolupracuje s rodiči a třídními učiteli těchto žáků,
 • součástí jeho práce jsou aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování žáků – prevence kriminality, zneužívání návykových látek, násilí, šikany, záškoláctví apod.,
 • věnuje se prevenci v oblasti zdravého životního stylu, prevenci v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy.

Centrum kariérového poradenství

(CKP)

medailonek Slavíková

Ing. Zlata Slavíková

Kariérový poradce


Kontakt

E-mail: slavikova@kolofikopava.cz
Telefon: +420 555 538 156
Mobil: +420 775 184 075


medailonek Lukáš

Mgr. Lukáš David

Kariérový poradce


Kontakt

E-mail: david@kolofikopava.cz
Telefon: +420 555 538 153


 • CKP je otevřeno všem bez rozdílu
 • jsme k dispozici všem budoucím i současným žákům školy a také absolventům
 • fungujeme jako "průvodci" všem žákům-klientům, kteří hledají pomoc na své kariérní cestě během studia na naší škole
 • pomáháme napravit omyly při nešťastném výběru učebního či studijního oboru
 • snažíme se případný problém vyřešit ke spokojenosti žáka-klienta
 • nabízíme různé techniky a aktivity
 • naším cílem je účinná pomoc při hledání co nejlepšího uplatnění v budoucí profesi a při zvyšování kvalifikace

Chceš si raději promluvit s někým mimo školu?

Zkus zavolat na Linku bezpečí


Linka bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz