Stipendijní řád

Archív

Stipendijní řád organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Část I

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. V souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „školský zákon“), vydává ředitel střední školy organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, (dále jen „střední škola“), zřízené Moravskoslezským krajem, pro školní rok 2020/2021 stipendijní řád, podle něhož lze vyplácet prospěchové stipendium, (dále jen „stipendium“), žákům denní formy vzdělávání níže uvedených oborů vzdělání, (dále jen „podporovaný obor vzdělání“), zařazených do příslušné kategorie:

kategorie A

 1. 23-52-H/01 Nástrojař;

kategorie B

 1. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač;
 2. 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud.
 1. Cílem stipendijního řádu je podpořit zájem žáků o vzdělávání ve střední škole a motivovat je k dosahování kvalitních výsledků v rámci středního vzdělávání.
 1. Stipendijní řád určuje podmínky pro poskytování stipendia (motivační a prospěchové složky), s ohledem na zařazení oboru vzdělání do kategorie A či kategorie B, ve školním roce 2020/2021.

Čl. II.

Předmět úpravy a vymezení základních pojmů

 1. Účelem stipendijního řádu je stanovení pravidel a podmínek pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se v podporovaném oboru vzdělání ve střední škole.
 1. Příjemcem stipendia může být pouze žák, který se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání ve střední škole ve školním roce 2020/2021 a splňuje podmínky stanovené pro získání stipendia tímto stipendijním řádem.
 1. Příjemcem stipendia může být pouze žák denní formy vzdělávání dle § 25 odst. 2 písm. a) školského zákona.
 1. Příjemcem stipendia není žák, který se vzdělává ve večerní, dálkové, distanční či kombinované formě vzdělávání dle § 25 odst. 2 písm. b), c), d) a e) školského zákona.
 1. Příjemcem stipendia dále není žák, který realizuje vzdělávání prostřednictvím zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 školského zákona či pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 85 školského zákona.
 1. Žák, který se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání, zařazeném do kategorie A, může při splnění stanovených podmínek získat jednu nebo dvě složky stipendia, a to motivační složku a prospěchovou složku.
 1. Žák, který se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání, zařazeném do kategorie B, může při splnění stanovených podmínek získat prospěchovou složku stipendia, nikoliv složku motivační.

Čl. III.

Výše a podmínky pro získání motivační složky stipendia

 1. Žák získá právo na poskytnutí motivační složky stipendia, jestliže jsou splněny následující podmínky:
 1. žák je v období, za nějž se posuzuje vznik jeho práva na stipendium a současně ke dni vyplácení stipendia, žákem střední školy a přitom se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání kategorie A a formě vzdělávání,
 2. žák nesmí porušit školní řád ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1, 2 a 3 školského zákona; za toto porušení je považováno takové chování či jednání, pro které byla žákovi uložena důtka ředitele školy nebo bylo rozhodnuto o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze školy,
 3. žák nemá za posuzované období žádnou neomluvenou neúčast ve vzdělávání,
 4. chování žáka je na vysvědčení za pololetí příslušného školního roku hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré.
 1. Posuzovaným obdobím, za nějž vznikne žákovi právo na motivační složku stipendia, je kalendářní měsíc.
 1. Motivační složka stipendia je poskytována ve výši 700 Kč/1 měsíc.
 1. Žák ztrácí právo na poskytnutí motivační složky stipendia
 1. za kalendářní měsíc, ve kterém mu byla uložena důtka ředitele školy,
 2. za období počínaje měsícem doručení oznámení o zahájení řízení o podmíněném vyloučení ze školy do konce měsíce, v němž uplyne zkušební lhůta, v případě, že o tomto bude vydáno pravomocné rozhodnutí ředitele školy,
 3. za období počínaje měsícem doručení oznámení o zahájení řízení o vyloučení ze školy do vydání pravomocného rozhodnutí ředitele školy,
 4. za každý kalendářní měsíc v příslušném pololetí, jestliže je jeho chování hodnoceno za toto pololetí na vysvědčení stupněm hodnocení 2 – uspokojivé či 3 – neuspokojivé.

Po dobu řízení o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy se pozastavuje vyplácení motivační složky stipendia. V případě, že neskončí tato řízení pravomocným rozhodnutím o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze školy, bude motivační složka stipendia vyplacena jednorázově po ukončení těchto řízení.

Čl. IV.

Výše a podmínky pro získání prospěchové složky stipendia

 1. Žák získá při splnění podmínek stanovených tímto stipendijním řádem právo na poskytnutí prospěchové složky stipendia vždy za pololetí školního roku.
 1. Podmínkou pro přiznání a vyplacení prospěchové složky stipendia je skutečnost, že
 1. se žák vzdělává v podporovaném oboru vzdělání kategorie A či kategorie B a formě vzdělávání a současně je žákem střední školy ke dni vyplácení stipendia,
 2. chování žáka bylo na vysvědčení za příslušné pololetí hodnoceno stupněm 1 – velmi dobré,
 3. maximální výše omluvené absence za pololetí je 20 %.
 1. Výše prospěchové složky stipendia může být vyplacena ve třech úrovních a závisí na hodnocení žáka za pololetí školního roku:
 1. úroveň A – 1.000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl a současně je v odborném výcviku hodnocen na vysvědčení nejhůře stupněm 3 – dobrý,
 1. úroveň B – 3.000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl s průměrem známek na vysvědčení maximálně 2,4 v oborech vzdělání s výučním listem a maximálně 2,0 v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a současně je v odborném výcviku hodnocen na vysvědčení nejhůře stupněm 2 – chvalitebný,
 1. úroveň C – 5.000 Kč/pololetí, jestliže žák v daném pololetí prospěl s vyznamenáním a současně je v odborném výcviku hodnocen na vysvědčení stupněm 1 – výborný.
 1. V případě, že žák je hodnocen v náhradním termínu dle ustanovení § 69 odst. 5 a 6 školského zákona a následně splní podmínky pro přiznání prospěchové složky stipendia, prospěchová složka stipendia bude vyplacena žákovi v náhradním termínu.

Čl. V.

Termíny vyplácení stipendia a jeho evidence

Střední škola zajistí evidenci a vyplácení stipendií.

Motivační složka stipendia bude ve školním roce 2020/2021 vyplácena

 1. v únoru 2021 za 1. pololetí školního roku,
 2. v červnu (popř. v červenci) 2021 za 2. pololetí školního roku.

 

Prospěchová složka stipendia bude ve školním roce 2020/2021 vyplácena

 1. v únoru 2021 za 1. pololetí školního roku,
 2. v červnu (popř. v červenci) 2021 za 2. pololetí školního roku.

Čl. VI.

Finanční prostředky

Finanční prostředky určené na vyplácení motivační a prospěchové složky stipendia uvedené v Části I, Čl. I. Úvodního ustanovení jsou střední škole poskytovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje formou účelového příspěvku na provoz.

Část II

Stipendia z prostředků spolupracujících firem

Čl. I.

Podporované obory vzdělání

 

23-56-H/01 Obráběč kovů;
23-51-H/01 Strojní mechanik.

Čl. II.

Výše a podmínky pro poskytování stipendia

 1. Výše stipendia: 1 500,- Kč/čtvrtletí.
 2. Výplata stipendia bude probíhat čtvrtletně v souladu se stipendijním řádem (s výjimkou období hlavních prázdnin a po dobu přerušení vzdělávání) po ukončení a vyhodnocení čtvrtletí daného školního roku pedagogickou radou.
 3. Stipendium bude žákovi přiznáno a vyplaceno, jestliže ve výše uvedeném vyhodnocení daného čtvrtletí
  1. se žák vzdělává v podporovaném oboru vzdělání a současně je žákem střední školy ke dni vyplácení stipendia,
  2. nevykazuje neomluvenou absenci,
  3. nebyla mu udělena důtka ředitele školy,
  4. nebyl podmíněně vyloučen,
  5. nebyl kontrolní průměr hodnocení v předmětech technologie, strojírenská technologie, strojnictví, základy elektrotechniky a technická dokumentace v systému Bakalář horší než stupeň 3 – dobrý,
  6. nebyl kontrolní průměr hodnocení v odborném výcviku v systému Bakalář horší než stupeň
   2 – chvalitebný,
  7. nebyl při celkovém hodnocení z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen stupněm neprospěl nebo neklasifikován,
  8. nemá uznány předměty z předcházejícího ukončeného vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III.

Finanční prostředky

Finanční prostředky určené na vyplácení stipendia uvedené v Části II jsou střední škole poskytovány z prostředků firem v souladu se smluvním ujednáním mezi školou a firmami.

Část III

Závěrečná ustanovení

 1. Na poskytování stipendií dle tohoto stipendijního řádu není právní nárok.
 1. Stipendijní řád byl projednán a schválen na zasedání školské rady dne 29. 6. 2020.
 1. Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020.
 1. Stipendijní řád byl projednán Radou Moravskoslezského kraje, která souhlasila usnesením č. 94/8272 ze dne 17. 8. 2020 s jeho vydáním.

 

V Opavě dne 18. 8. 2020

 

Ing. Josef Vondál
ředitel školy