Kritéria přijímacího řízení

Archív

Ředitel Střední školy technické, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvkové organizace

vyhlašuje  1. KOLO PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2021/2022

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

U všech oborů (kromě nástavby) je povinné potvrzení lékaře.


Tříleté obory – obory středního vzdělání s výučním listem

Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Přijetí v prostém pořadí

 • vzestupně dle bodového vyjádření průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ a připočet bodů za ukončení ZŠ v nižší než 9. třídě:
  • průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ – číselná hodnota průměrného prospěchu vyjadřuje počet bodů,
  • průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ – číselná hodnota průměrného prospěchu vyjadřuje počet bodů,
  • připočet bodů za ukončení ZŠ nižším než 9. ročníkem – 0,5 bodu za každý ročník
 • v případě shody bodů je rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ,
 • v případě další shody bodů je rozhodujícím kritériem průměrný prospěch z profilových předmětů,
  tj. ČJ, M, F, za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ,
 • průměrný prospěch se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

Jinak řečeno: Sčítáme průměr z pololetí devítky a průměr z pololetí osmičky. Komu vyjde nižší číslo, vyhrává. Když máte stejně, rozhoduje lepší průměr z osmičky.
Když vycházíš z osmičky, sčítáme pololetí osmičky a sedmičky a připočteme ti půl bodu navíc.

Výsledky přijímacího řízení mohou být zveřejněny nejdříve 19. května.

 


Čtyřletý obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči konají přijímací zkoušku formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky v souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon (dále jen jednotná zkouška).

Přijetí v prostém pořadí

 • dle bodového hodnocení jednotné zkoušky, průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ, průměrného prospěchu z profilových předmětů ČJ, CJ, M, F za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ a odečet bodů za hodnocení dostatečnou a nedostatečnou za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ:
   • jednotná zkouška max. 100 bodů (50 ČJ, 50 M),
   • průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ max. 20 bodů,
   • průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ max. 20 bodů,
   • průměrný prospěch z profilových předmětů ČJ, AJ, M, F, za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ max. 20 bodů,
   • odečet 10 bodů za každé hodnocení dostatečný a nedostatečný z profilových předmětů za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ,
 • v  případě shody bodů je rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ,
 • v případě další shody rozhoduje počet bodů za jednotnou zkoušku z matematiky,
 • průměrný prospěch se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

Pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. 3. 2021 o nekonání jednotné přijímací zkoušky.

Jinak řečeno: Sčítáme body za zkoušky, body za průměr z pololetí devítky a z pololetí osmičky a průměr ze čtyř vybraných předmětů. Za každou čtyřku z ČJ, AJ, M nebo F odečítáme 10 bodů.  Komu vyjde vyšší číslo, vyhrává. Když máte stejně, rozhoduje lepší průměr z osmičky. V aplikaci ::InspIS SETmobile:: jsou k dispozici  testy pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol.

Výsledky přijímacího řízení mohou být zveřejněny nejdříve 19. května.

 


Nástavbový obor 64-41-L/51 Podnikání – obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Uchazeči konají přijímací zkoušku formou jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky v souladu s § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon.

Přijetí v prostém pořadí

 • dle bodového hodnocení jednotné zkoušky, průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku, průměrného prospěchu za 1. pololetí předposledního ročníku a průměrného prospěchu z profilových předmětů ČJ, CJ, M za 1. pololetí výstupního ročníku oboru středního vzdělání s výučním listem:
  • jednotná zkouška max. 100 bodů (50 ČJ, 50 M),
  • průměrný prospěch za 1. pololetí výstupního ročníku max. 20 bodů,
  • průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku max. 20 bodů,
   • průměrný prospěch z profilových předmětů ČJ, CJ, M, za 1. pololetí výstupního ročníku
    max. 20 bodů,
 • v případě shody bodů je rozhodujícím kritériem průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku,
 • v případě další shody rozhoduje počet bodů za jednotnou zkoušku z matematiky,
 • průměrný prospěch se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

Pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší nebo roven vyhlášenému předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání, může ředitel školy rozhodnout nejpozději do 8. 3. 2021 o nekonání jednotné přijímací zkoušky.

Jinak řečeno: Sčítáme body za zkoušky, body za průměr z pololetí třeťáku a z pololetí druháku a průměr ze tří vybraných předmětů. Komu vyjde vyšší číslo, vyhrává. Když máte stejně, rozhoduje lepší průměr z druháku.

Výsledky přijímacího řízení mohou být zveřejněny nejdříve 19. května.


5. 3. 2021

V souladu s opatřením obecné povahy MŠMT čj.: MSMT-46073/2020-3 a jednotnými kritérii přijímání pro první kolo přijímacího řízení SŠT Opava rozhodl ředitel školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky oboru Podnikání – dálková forma studia.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná z důvodu nižšího počtu přijatých přihlášek ke vzdělávání v dálkové formě oboru Podnikání, než je stanovený počet přijímaných uchazečů.


Přihlášky

do 1. 3. kalendářního roku

Součástí přihlášky do oborů speciálního vzdělávání je doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení se přikládá v originálním vyhotovení ke každé přihlášce.

Součástí přihlášky do nástavbového oboru jsou úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání (výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce a vysvědčení z 2. a 3. ročníku oboru vzdělání s výučním listem). Uchazeči o studium, kteří jsou ještě žáky 3. ročníku SŠ budou mít přihlášku potvrzenou školou (nedokládají tedy kopie vysvědčení).

 

V Opavě 22. 1. 2021

Aktualizováno 16. 3. 2021