Postup při úrazu žáka

Jak postupovat při úrazu žáka

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, je žák povinen hlásit ihned učiteli nebo dohled konajícímu zaměstnanci školy. Událost, o které bude žák informovat pedagogického pracovníka školy až dodatečně v následujících dnech, nemusí být vyhodnocena jako školní úraz.

Co je považováno za školní úraz?

Úraz, který se stal žákovi v době vyučování dané rozvrhem ve škole, v odborném výcviku, při tělesné výchově mimo budovu školy, při výletech, exkurzích a dalších akcích organizovaných školou, ve školní jídelně a v domově mládeže.

Co není považováno za školní úraz?

Školním úrazem není například úraz, který se stal na cestě do školy a zpět, nebo úraz, ke kterému došlo na hřišti u školy v době mimo vyučování.

Jak postupuje škola ihned po úrazu:

  1. Žákovi je poskytnuta první pomoc.
  2. Pokud úraz vyžaduje rychlé odborné lékařské ošetření, kontaktuje škola neprodleně rychlou lékařskou pomoc a zajistí doprovod do zdravotnického zařízení.
  3. Zákonný zástupce žáka je o úrazu neprodleně pracovníkem školy informován (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem nebo osobně).

Jak postupuje zákonný zástupce ihned po úrazu:

  1. Pokud se žák v době vyučování zraní, musí bezodkladně navštívit lékaře, který ho ošetří a zhodnotí jeho stav a závažnost úrazu. Zákonný zástupce má právo požádat školu o náhradu škody (viz formulář Žádost o náhradu škody za školní úraz). Pro vyřízení odškodnění za školní úraz je zapotřebí bez zbytečného odkladu pověřenému pracovníkovi školy (příp. třídnímu učiteli) předat nebo zaslat lékařské potvrzení o prvním ošetření.
  2. Na základě této lékařské zprávy škola hlásí úraz zdravotní pojišťovně, u které je žák registrovaný, a posílá na ČŠI elektronicky vyplněný Záznam o úrazu (dítěte, žáka, studenta). Škola zákonnému zástupci předá stejnopis tohoto záznamu.
  3. Škola zajistí odeslání dokumentace na pojišťovnu, která vyplatí případné odškodnění.

Osobní údaje, které jsou součástí Knihy úrazů, mohou být zpracovány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení Záznamu o úrazu. Veškeré informace podléhají Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).