Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování

Projekty (probíhající)

Název projektu: Zůstaň jedním z nás

Sídlo: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava

Termín realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024

Záměr projektu:

Projekt “Zůstaň jedním z nás” je zaměřen na prevenci agrese mezi žáky 1.ročníků prostřednictvím interaktivních programů dlouhodobé prevence rizikového chování. Cílem projektu je vytvořit příjemné klima ve třídě a podporovat pozitivní vztahy mezi žáky.
Dle usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 74/5435 ze dne 17. 7. 2023. Příspěvek byl poskytnutý v maximální výši 78 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu zůstaň jedním z nás (dále jen „projekt”), maximálně však ve výši 90.000 Kč, účelově určený k úhradě uznatelných nákladů projektu vymezených v nákladovém rozpočtu projektu.

Cíl projektu:

Za hlavní cíl si projekt klade vytvoření pozitivních vztahů ve třídě, což je jeden ze základních předpokladů prevence šikany, a to jak v reálném prostředí, tak i v online světě. První aktivitou pro žáky 1. ročníků bude prožití adaptačního kurzu s třídním učitelem, kde v mimoškolním prostředí budou pracovat na nastartování procesů potřebných pro zdravé fungování skupiny a rozvíjení vlastní sebereflexe a sociálních dovedností. Následně na budování vztahů ve třídě budou navazovat aktivity jako třídnické hodiny, exkurze, školní výlety apod. Dále budou první ročníky procházet komplexním programem dlouhodobé kontinuální prevence zaměřené na vytváření bezpečného klimatu v třídním kolektivu, porozumění skupinovým rolím a rolím spolužáka. Základní získanou kompetencí žáka by měla být schopnost utváření a naplňování pravidel soužití, a to za použití nástrojů se sociometrickým přesahem, interaktivních metod a skupinové práce. Smyslem bude odhalit a zpracovat vztahové či jiné problémy ve skupině, pomoci žákům najít klíč ke společnému soužití tak, aby se ve třídě cítili co nejlépe. To vše souběžně s metodickým vedením třídního učitele, reflexí mezidobí mezi jednotlivými bloky a z toho vyplývajícím zaměřením se na aktuální potřeby tříd a třídních učitelů. Měřitelným výstupem projektu bude počet realizovaných programů v podpořených třídách a počet podpořených tříd. Stanovený počet realizovaných programů (bloků) bude 30 a počet podpořených tříd bude 8.