Směrnice SŠT o ukončování studia maturitní zkouškou

Archív

Směrnice SŠT č. 120/2020

 1. Všeobecná ustanovení

1.1    Tato směrnice se vztahuje na studijní obory schválené zřizovatelem a uvedené v síti škol. Jsou to obory:

23–45–L/01  Mechanik seřizovač

64–41–L/51  Podnikání – nástavbové studium v denní a dálkové formě

1.2    Podle § 77 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, se maturitní zkouška skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

 1. Společná část maturitní zkoušky                            

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou podle § 78 školského zákona:

 1. český jazyk a literatura
 2. cizí jazyk
 3. matematika

Společná část se skládá ze zkoušky  z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětů – cizí jazyk nebo matematika. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

 1. Profilová část maturitní zkoušky

podle § 79 školského zákona:

3.1 Obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušek z:

 • českého jazyka a literatury,
 • cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk,
 • technologie,
 • odborného výcviku,
 • technické dokumentace.

3.1.1  Zkouška z předmětu český jazyk a literatura se koná formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

3.1.2 Zkouška z předmětu cizí jazyk, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, se koná formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

3.1.3  Zkouška z předmětu technologie se koná formou ústní zkoušky z odborných strojírenských předmětů před zkušební maturitní komisí. Předmětová komise předloží řediteli školy 25 tematických okruhů do 31. března běžného roku.

3.1.4  Zkouška z předmětu odborný výcvik se koná formou praktické zkoušky před zkušební maturitní komisí. Metodická komise stanoví 1 – 3 témata, která předloží řediteli SŠT do 31. března běžného roku.

3.1.5  Zkouška z technické dokumentace se koná formou obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní komisí. Při zadání a hodnocení se postupuje dle přílohy č. 1.

          3.2 Obor 64-45-L/51 Podnikání

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušek z:

 • českého jazyka a literatury,
 • cizího jazyka, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk,
 • ekonomiky,
 • obchodní činnosti.

3.2.1  Zkouška z předmětu český jazyk a literatura se koná formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

3.2.2 Zkouška z předmětu cizí jazyk, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolí cizí jazyk, se koná formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

3.2.3  Zkouška z předmětu ekonomika se koná formou obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní komisí. Předmětová komise předloží řediteli školy 25 tematických okruhů do 31. března běžného roku.

3.2.4  Zkouška z předmětu obchodní činnosti (zahrnuje předměty účetnictví, chod podniku, písemná elektronická komunikace a informační technologie) se koná formou písemné zkoušky před zkušební maturitní komisí realizované písemně a elektronicky. Metodická komise stanoví 2 tematické celky, které předloží řediteli SŠT do 31. března běžného roku.

 1. Nepovinné zkoušky profilové části          

                     4.1 Obor 23-45-L/01  Mechanik seřizovač

Nepovinnými zkušebními předměty profilové části jsou:

 1. a)  fyzika
  b)  základy strojírenství

4.1.1   Zkouška z předmětu fyzika se koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

4.1.2   Zkouška z předmětu základy strojírenství (zahrnuje odborné předměty strojnictví, strojírenská technologie a základy technické mechaniky) se koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

                    4.2 Obor 64-45-L/51 Podnikání

Nepovinnými zkušebními předměty profilové části jsou:

 1. a)  účetnictví
  b)  marketing

4.2.1  Zkouška z předmětu účetnictví se koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

4.2.2  Zkouška z předmětu marketing (zahrnuje odborné předměty marketing a psychologie prodeje) se koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 1. Podmínky a termíny společné a profilové části

jsou stanoveny vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.